X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


ویروس آنفلوانزای H1N1 A سال 2009 تا چه حد بیماریزاست؟


سوش‌های جهانگیر جدید ویروس آنفلوانزا نوعا بیماریزاتر از انواع قبلی هستند و این مساله احتمالا ناشی از عرضه آنتی‌ژن‌های جدید به میزبان‌ است. در این مطالعه جدید، پژوهشگران نشان دادند که ویروس آنفلوانزای A H1N1 سال 2009 بسیاری از آنتی‌ژن‌های سطحی را که توسط دیگر سوش‌های ویروسی به سلول‌های B عرضه شده‌اند، ندارد. این نتیجه‌گیری مطابق با یافته‌های قبلی است که بیان می‌کنند تعداد کمی از افرادی که بعد از سال 1957 به دنیا آمده‌اند، آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده علیه H1N1 سال 2009 را دارا هستند و عفونت H1N1 در میان افراد جوان‌تر مشکل‌سازتر بوده است...

با این حال، ثابت نشده است که ویروس H1N1 جهان‌گیر فعلی به آن اندازه که در ابتدا بیم آن می‌رفت بیماریزا باشد. پژوهشگران دریافتند که در مقایسه با سلول‌هایB، سلول‌های T (خصوصا سلول‌های+ CD8) با احتمال بیشتری ویروس مذکور، خصوصا آنتی‌ژن‌های غیرسطحی آن را شناسایی می‌کنند. در عین حال که آنتی‌ژن‌های سطحی H1N1 سال 2009 کاملا جدید هستند، آنتی‌ژن‌های داخلی آن کمتر تازگی دارند. اگرچه پاسخ‌های سلول T به ویروس آنفلوانزا احتمالا تاثیری در قابلیت سرایت این ویروس ندارند، ولی شاید شدت بیماری‌زایی آن را تحت تاثیر قرار دهند.

رهنمود: ویروس H1N1 سال 2009 در حیوانات آزمایشگاهی بدون ایمنی قبلی نسبت به آنفلوانزا بیماریزاتر از ویروس‌های آنفلوانزای فصلی است. با این حال، گزارش کنونی بیان می‌کند که آنتی‌ژن‌های داخلی آن نسبت به آنتی‌ژن‌های سطحی تازگی کمتری دارند و پاسخ قدرتمند سلول‌های T را برمی‌انگیزند که سبب کاهش شدت عفونت می‌شود. از سوی دیگر جهانگیری H1N1 که از ماه مارس 2009 شروع شد شاید تا کنون صرفا به این دلیل خوش‌خیم نشان داده که دمای هوا نسبتا گرم بوده است. ویروس‌های آنفلوانزا به هوای سرد و خشک علاقه دارند.